[image]

 

 

Wymiana walut w kantorze internetowym topFX

 

Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topFX.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN) oraz rachunek w walucie obcej, właściwej do przeprowadzenia transakcji wymiany. W tym celu Użytkownik powinien zdefiniować rachunki w Panelu Transakcyjnym oraz wpłacić odpowiednią ilość środków na Konto Użytkownika. Po spełnieniu tych warunków, Użytkownik może dokonać transakcji wymiany walut, według poniższego schematu.

 

 

Przejście do wymiany walut

 

Operację wymiany walut rozpoczynamy przechodząc do zakładki „wymiana walut” w menu bocznym w Panelu Transakcyjnym.

 

 

[image]

 

 

lub będąc w zakładce „stan kont” poprzez wybór przycisku „kup walutę” lub „sprzedaj walutę” przy odpowiedniej walucie. Przejście do wymiany walut przez zakładkę „stan kont” i wybór odpowiedniego przycisku, pomija dwa pierwsze kroki w zakładce „wymiana walut”, gdyż kierunek transakcji i wymieniana waluta określane są przez wybór odpowiedniego przycisku.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik kantoru internetowego topFX ma do dyspozycji trzy usługi wymiany walut:

 

 

[image]

 

 

Przez wybór odpowiedniego typu transakcji, Użytkownik przechodzi do formatki transakcyjnej dla danej transakcji.

 

 

Transakcja „topFX” lub „FX24”

 

W godzinach pracy kantoru internetowego topFX, Użytkownik ma do dyspozycji transakcję natychmiastową „topFX”, zaś po godzinach oraz w weekendy, Użytkownicy kantoru online topFX mogą przeprowadzić natychmiastową transakcję wymiany walut z wykorzystaniem usługi FX24

 

 

transakcja topFX

 

 

[image]

 

 

transakcja FX24

 

 

[image]

 

 

[topFX lub FX24] Określenie kierunku i waluty transakcji oraz tytułu przelewu

 

Po otwarciu zakładki transakcji topFX, zanim Użytkownik zaakceptuje transakcję, musi dokonać wyboru kilku parametrów transakcji. Wypełnienie wszystkich wymaganych pól i przez to umożliwienie wykonania operacji wymiany walut, będzie zobrazowane poprzez zmianę koloru obwodu przycisku „wykonaj” z czarnego na czerwony.

 

 

[image]

 

 

W pierwszym kroku Użytkownik powinien określić kierunek transakcji: kupno lub sprzedaż, a więc powinien wskazać czy będzie kupował lub sprzedawał waluty.

Jeśli na Koncie Użytkownika znajdują się waluty i środki PLN, wówczas w słowniku wyboru „kierunek transakcji” pojawi się wybór opcji „kupno” lub „sprzedaż”.

Jeśli na Koncie Użytkownika znajdują się tylko środki w PLN, wówczas Użytkownik może wybrać opcję „kupno”. Jeśli na Koncie Użytkownika znajdują się tylko waluty obce (dowolne), wówczas może skorzystać tylko z opcji „sprzedaż”.

 

 

[image]

 

 

W kolejnym kroku Użytkownik określa jaką walutę chce kupić lub sprzedać. W przypadku opcji kupna, dostępne waluty ograniczone są walutami rachunków, jakie Użytkownik zdefiniował w zakładce „rachunki bankowe”. W przypadku opcji sprzedaży, dostępne waluty ograniczone są środkami (walutami), jakimi Użytkownik dysponuje na Koncie Użytkownika w topFX.pl.

 

 

[image]

 

 

Następnie Użytkownik wybiera rachunek bankowy, na który Serwis topFX.pl przeleje wymienione środki. Wybierany rachunek musiał być wcześniej zdefiniowany w zakładce „rachunki bankowe”.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik może przeprowadzić wymianę walut, w ten sposób, że waluta wynikowa zostanie zaksięgowana na Koncie Użytkownika bez przelewania środków na rachunek bankowy. W tym celu w pozycji „przelew na konto” wybiera pozycję „Twój rachunek PLN/EUR/USD/CHF/GBP w topFX.pl”. Taka transakcja jest wolna od kosztów przelewów. Przewalutowane środki mogą być później wypłacone poprzez zakładkę „wypłata środków”.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik może wykonać transakcję z jednoczesnym zleceniem wypłaty środków na wybrany rachunek bankowy. Jeśli transakcja będzie przebiegała w trybie TopTransfer, tj. z udziałem banków, w których swoje rachunki posiada Serwis topFX.pl, Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami przelewów.

 

 

[image]

 

 

Jeśli transakcja będzie przebiegała w trybie OneDay+, tj. z udziałem banku, w którym Serwis topFX.pl nie posiada rachunku w wypłacanej walucie, Użytkownik może być obciążony kosztem przelewu. Informacja o tym koszcie pojawi się Serwisie przed wykonaniem transakcji.

 

 

[image]

 

 

Wykonując transakcje w kantgorze internetowym topFX.pl, Użytkownik ma możliwość zdefiniowana własnego tytułu przelewu bankowego. W tym celu w linii „tytuł przelewu”, Użytkownik podaje własny tytuł przelewu bankowego (np. numer umowy kredytowej lub nazwa własnej firmy czy nr faktury etc.).

 

 

[image]

 

 

[topFX lub FX24] Określenie kwoty transakcji

 

Po określeniu parametrów transakcji opisanych wyżej, Użytkownik podaje kwotę, za jaką chce wymienić waluty. Automatycznie pojawia się cała dostępna suma w danej walucie.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik może wykorzystać do wymiany mniejszą kwotę niż ta dostępna w Jego subkoncie w topFX. W tym celu powinien zaznaczyć opcję „chcę podać inną kwotę do wymiany”. Ta opcja może być wykorzystana, gdy przy zakupie walut, Użytkownik chce wykonać dwie (lub więcej) transakcji zakupu różnych walut, a także wykonać przelew wymienionych środków na swoje różne rachunki.

 

Po zaznaczeniu opcji „chcę podać inną kwotę do wymiany”, pole „kwota do wymiany” zmieni kolor obwodu z czarnego na czerwony. Wówczas będzie możliwe wpisanie innej, mniejszej kwoty, którą chce wymienić Użytkownik.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik może także podać dokładną kwotę w walucie wynikowej. W tym celu, po zaznaczeniu opcji „chcę podać inną kwotę wyniku w PLN/walucie”, wskazuje kwotę PLN/waluty, którą chce otrzymać po przewalutowaniu.

 

 

[image]

 

 

[topFX lub FX24] Wykonanie transakcji

 

W dalszej części formatki wymiany walut jest prezentowany bieżący kurs wymiany dla wybranej waluty. Notowania walut w kantorze internetowym topFX.pl powiązane są z międzybankowym rynkiem ForeX (FX) i zmieniają się w czasie rzeczywistym odpowiednio do zmian na rynku FX. Podczas wykonywania transakcji, kursy walutowe do wykonania transakcji są „zamrażane” na kilka sekund. Czas pozostały do podjęcia decyzji jest prezentowany w formie graficznej. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje kursu wymiany lub nie zdąży potwierdzić transakcji, po podanym czasie, system automatycznie zaktualizuje kurs.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym wyniku transakcji. Jeśli proponowane warunki są satysfakcjonujące, należy zatwierdzić transakcję za pomocą przycisku „wykonaj”. Kończy to proces wymiany walut w Serwisie topFX.pl w trybie transakcji natychmiastowej topFX lub FX24.

 

 

[image]

 

 

[topFX lub FX24] Potwierdzenie wykonania transakcji

 

Jako potwierdzenie wykonania operacji wymiany walut, prezentowany jest komunikat, zawierający m.in. numer transakcji.

 

 

[image]

 

 

Po wykonaniu operacji wymiany walut, Użytkownik może sprawdzić w Panelu Transakcyjnym
w zakładce „historia transakcji”, status wykonanej transakcji.

 

 

[image]

 

 

Natomiast w zakładce „dowody księgowe”, Użytkownik może pobrać R@chunek elektroniczny dokumentujący wykonaną transakcję.

 

 

[image]

 

 

Przykładowy rachunek wystawiony przez Serwis topFX.pl ma następującą postać:

 

 

[image]

 

 

W ostatnim kroku Serwis topFX.pl przelewa wymienione środki na rachunek wskazany przez Użytkownika (wewnętrzny lub zewnętrzny). System transakcyjny topFX.pl automatycznie generuje i przesyła komunikat mailowy do Użytkownika, potwierdzający wykonanie przelewu na rzecz Użytkownika.

 

 

[image]

 

 

Zależnie od trybu transakcji, wymienione środki znajdą się na rachunku bankowym Użytkownika w czasie od kilkudziesięciu sekund (transakcja TopTransfer) do trzech dni roboczych (transakcja OneDay+). W przypadku transakcji FX24, wypłata środków odbywa się w najbliższy dzień roboczy po wykonaniu transakcji.

 

 

Transakcja TWÓJ KURS [TK]: Wybór typu transakcji

 

Po otwarciu zakładki wymiana walut, Użytkownik może wybrać wykonanie transakcji w trybie transakcji odroczonej „TWÓJ KURS”.

 

 

[image]

 

 

Składanie zleceń wymiany walut w trybie TWÓJ KURS jest możliwe w trybie 24/7.

 

 

[TK] Określenie kierunku i waluty transakcji

 

Użytkownik definiuje kierunek transakcji (kupno/sprzedaż) oraz walutę transakcji.

 

 

[image]

 

 

[TK] Określenie wartości transakcji

 

Użytkownik może zlecić wymianę wszystkich dostępnych w Serwisie topFX środków lub złożyć zlecenie (kilka zleceń) dla mniejszej kwoty. Dla waluty bazowej należy oznaczyć opcję „chcę podać inna kwotę do wymiany” i zmodyfikować pole „kwota do wymiany”.

 

 

[image]

 

 

Dla waluty wynikowej transakcji, należy oznaczyć opcję “chcę podać kwotę wyniku w PLN/walucie” i zmodyfikować pole “wynik transakcji”.

 

 

[image]

 

 

[TK] Określenie kursu transakcji

 

W usłudze TWÓJ KURS Użytkownik samodzielnie definiuje kurs z jakim zostanie przeprowadzona transakcja wymiany walut. W polu „Twój kurs wymiany” podaje interesującą wartość kursu wymiany walut. Obok prezentowany jest aktualny kurs rynkowy.

 

 

[image]

 

 

[TK] Złożenie zlecenia TWÓJ KURS

 

Po wyborze wszystkich parametrów zlecenia TWÓJ KURS następuje złożenie zlecenia.

 

 

[image]

 

 

[TK] Potwierdzenie złożenia zlecenia

 

Po akceptacji wykonania zlecenia TWÓJ KURS, pojawi się komunikat potwierdzający złożenie zlecenia z identyfikatorem zlecenia.

 

 

[image]

 

 

Usługa TWÓJ KURS umożliwia składanie zleceń w trybie 24/7 z kursem określonym przez Użytkownika.

 

Zlecenie zostanie wykonane, gdy w godzinach pracy Serwisu topFX, zaproponowany przez Użytkownika kurs spotka się z kursem rynkowym.

 

Środki z wymiany zostaną zaksięgowane na Koncie Użytkownika w Serwisie topFX. Po wykonaniu zlecenia można je wypłacić przez zakładkę wypłata środków. O wykonaniu zlecenia Użytkownik jest informowany komunikatem emailowym.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik nie może złożyć zlecenia w trybie TWÓJ KURS, jeśli nie posiada odpowiedniej ilości środków do wymiany walut. Środki wykorzystane do złożenia zlecenia TWÓJ KURS blokowane są pod określone zlecenie. W zakładce „stan kont” Użytkownik może sprawdzić salda wpłaconych środków i środków zablokowanych pod wszystkie zlecenia TWÓJ KURS. W kolumnie „środki zablokowane” przy poszczególnych walutach są zsumowane wolumeny zleceń TWÓJ KURS.

 

 

[image]

 

 

[TK] Wycofanie zlecenia TWÓJ KURS

 

Jeśli dane zlecenie nie zostało wykonane, Użytkownik w każdej chwili może wycofać dane zlecenie z realizacji. W tym celu powinien przejść do zakładki „historia zleceń”.

 

 

[image]

 

 

Odszukać określone zlecenie i wycofać je, korzystając z opcji „wycofaj”, a następnie zaakceptować pytanie o wycofaniu zlecenia.

 

 

[image]

 

 

Wycofane zlecenie będzie prezentowane w historii zleceń jako zlecenie anulowane.

 

 

[image]

 

 

Transakcja TWÓJ TERMIN [TT]: Wybór typu transakcji

 

Po otwarciu zakładki wymiana walut, Użytkownik może wybrać wykonanie transakcji w trybie transakcji odroczonej „TWÓJ TERMIN”. Składanie zleceń wymiany walut w trybie TWÓJ TERMIN jest możliwe w trybie 24/7.

 

 

[image]

 

 

[TT]: Wybór kierunku i waluty transakcji oraz rachunku wypłaty

 

W pierwszym kroku, Użytkownik określa kierunek transakcji (kupno lub sprzedaż waluty), wybiera kupowaną lub sprzedawaną walutę i wybiera rachunek, na który zostanie przelana waluta po wykonaniu transakcji.

 

 

[image]

 

 

[TT]: Określenie tytułu przelewu i wolumenu kupowanej/sprzedawanej waluty

 

Kolejnym krokiem złożenia zlecenia TWÓJ TERMIN jest wprowadzenie własnego tytułu przelewu. Jeśli Użytkownik nie zmodyfikuje tego pola, wówczas w tytule przelewu zostanie umieszczony nominalny tytuł transakcji. W linia „kwota kupna” lub „kwota sprzedaży” (zależenie od kierunku transakcji) należy podać wymienianą kwotę waluty.

 

 

[image]

 

 

[TT]: Wybór terminu zlecenia i cyklu zlecenia

 

W ostatnim kroku składania zlecenia TWÓJ TERMIN, należy zdefiniować termin realizacji zlecenia. Użytkownik wybiera rok, miesiąc i dzień zlecenia oraz godzinę (w zakresie od 9 do 15) oraz minuty w interwale co 15 minut. Użytkownik może zlecić wymianę walut jednorazowo lub w cyklu miesięcznym.

Jeśli zlecony przez Użytkownika termin wymiany waluty przypadnie na dzień wolny od pracy, wówczas zlecenie wykona się w najbliższy dzień roboczy o zdefiniowanej godzinie.

 

Wybór roku. W polu wyboru jest bieżący rok i przyszły rok. Nie ma możliwości złożenie zlecenia z wyprzedzeniem dwuletnim.

 

 

[image]

 

 

Wybór miesiąca w transakcji TWÓJ TERMIN.

 

 

[image]

 

 

Wybór dnia w transakcji TWÓJ TERMIN.

 

 

[image]

 

 

Wybór godziny w transakcji TWÓJ TERMIN.

 

 

[image]

 

 

Wybór minut w transakcji TWÓJ TERMIN.

 

 

[image]

 

 

Użytkownik może wybrać jednorazowe wykonanie transakcji w zdefiniowanym terminie, wówczas z pola wyboru „częstotliwość” oznacza „jednorazowo” lub jeśli chce aby transakcja wymiany walut była realizowana w sposób powtarzalny co miesiąc, wówczas wybiera opcję „co miesiąc”. Po wyborze częstotliwości zlecenia TWÓJ TERMIN, należy je zaakceptować przyciskiem „wykonaj”.

 

 

[image]

 

 

W podsumowaniu złożenia zlecenia pojawia się komunikat informujący o poprawności przebiegu operacji ze wskazaniem numeru identyfikującego zlecenie.

 

 

[image]

 

 

[TT]: Wycofanie zlecenia TWÓJ TERMIN

 

Użytkownik zawsze ma możliwość wycofania zlecenia TWÓJ TERMIN lub zmiany jego parametrów. W tym celu powinien przejść do zakładki „historia zleceń” i odszukać interesujące zlecenie.

 

 

[image]

 

 

A następnie wycofać je korzystając z opcji „wycofaj”, anulować interesując nas zlecenie.

 

 

[image]

 

 

Wycofane zlecenie będzie prezentowane w historii zleceń jako zlecenie anulowane.

 

 

[image]

 

 

Wersja PDF

[image]